Selecteer een pagina

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Glow Worldwide B.V. (handelend onder de naam Glow Europe B.V.)

Artikel 1: Algemeen.

. 1.1.
Alle overeenkomsten van koop en verkoop en andere prestaties in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot levering en/of overdracht van eigendom, worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden en, indien aanwezig, hetgeen door Glow Worldwide B.V. (hierna te noemen: Glow) op, door haar ondertekende, orderbevestiging is vermeld.

. 1.2.
Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en Glow die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

. 1.3.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de koper gehanteerde Algemene Voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Glow uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard, onderhavige voorwaarden blijven voor het overige van toepassing.

. 1.4.
Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de contractpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2: Aanbiedingen en Offertes.

. 2.1.
Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, als ook gegevens in prijscouranten en folders evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen geven, tenzij Glow zulks in haar aanbiedingen aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Iedere offerte geldt slechts voor het aantal exemplaren van een werk waarvoor de offerte is gedaan.

. 2.2.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen bestekken enz. en worden voorzien van een geldigheidsdatum van 10 dagen aangehouden te rekenen vanaf de datum van aanbieding.

. 2.3.
Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomend in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Glow niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen kan hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de goederen. 


. 2.4.
Door Glow verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom en de intellectuele eigendomsrechten hierop berusten bij Glow en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld. De contractpartij is aansprakelijk voor schade, welke wij lijden en/of zullen lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven. De hierboven genoemde bescheiden moeten op onze eerst aanvragenworden teruggegeven.

Artikel 3: Overeenkomst.

. 3.1.
Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop wij de order schriftelijk bevestigen, zelfs wanneer een namens ons afgegeven order(bon) zijdens de wederpartij is akkoord bevonden, danwel op de datum dat wij de overeenkomst hebben getekend, danwel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt, danwel op de datum waarbij wij bij contante verkoop aan onze leveringsverplichtingen hebben voldaan.

. 3.2.
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen ter plaatse, waar Glow is gevestigd, welke plaats ook als plaats van levering en betaling geldt.

. 3.3.
Tenzij anders is overeengekomen, geldt als onze contractpartner degene aan wie offerte, prijsopgave of opdrachtbevestiging is uitgebracht, danwel degene die gebaat is bij de door ons verrichte of te verrichten werkzaamheden.

. 3.4.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Glow binden deze laatste niet, voor zover ze door Glow niet schriftelijk zijn bevestigd.

. 3.5.
In geval onze contractpartner is aan te merken als een rechtspersoon zijn, naast de rechtspersoon, de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten.

. 3.6.
De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen of tot hetgeen bij contante betaling c.q. levering uit voorraad door ons is geleverd c.q. gepresteerd.

. Artikel 4 : Annulering en wijziging van de overeenkomst.

. 4.1.
Wijziging of annulering ener overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van Glow. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering, aan Glow te vergoeden.

Artikel 5: Prijzen.

. 5.1.
Alle prijzen zijn, voor zover niet anders overeengekomen, exclusief de daarover verschuldigde belastingen, eventuele invoerrechten of andere lasten en exclusief teken- en reprokosten, emballage, transportkosten en verzekeringskosten.

. 5.2.
Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen en voorwaarden geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing. Indien externe omstandigheden zulks noodzakelijk maken, zijn wij gerechtigd eventueel daaruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de contractpartner in rekening te brengen. Een verhoging als dit in dit artikel omschreven, geeft onze contractpartner niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

. 5.3.
Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van onze contract- partner.

. 5.4.
Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Zij vervallen onmiddellijk zodra onze contractpartner in verzuim is met betrekking tot enige van haar verplichtingen uit hoofde van welke tussen partijen gesloten overeenkomst dan ook.

. 5.5.
Elke koopovereenkomst geschiedt onder de conditie netto contant, tenzij door Glow uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is toegestaan/overeengekomen.

. 5.6.
Alle prijzen zijn inclusief alle EG douane invoertarieven. Glow zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden als deze douane regels veranderd zouden zijn op moment van import (aanpassing invoertarieven, anti-dumping belastingen e.d.). In dit geval zullen alle extra kosten doorbelast worden en indien gewenst met overleg van betreffende justificaties.

. Artikel 6: Levertijd, levering, risico.

. 6.1.
Al onze leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders is overeengekomen.

. 6.2.
Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven, onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van goederen. In geval van vertraging, zullen wij, indien mogelijk, een nieuwe termijn opgeven, waarbinnen levering zal plaatsvinden.

. 6.3.
Indien de voortgang in de uitvoering of levering van het werk (de goederen) door overmacht aan de zijde van onze contractpartner gelegen, danwel als gevolg van zijn handelen of nalaten, wordt vertraagd, kan door Glow over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten (Incl. die van voor deze order bestemde materialen en halffabricaten), een en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van onze contractpartner vervaardigde zetsel e.d. en/of opgeslagen materialen en halffabricaten, worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging ware ingetreden, zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

. 6.4.
Overschrijding van een overeengekomen termijn tenzij ten gevolge van opzet of grove schuld van ons en/of van onze ondergeschikten ontslaat onze contractpartij niet van haar verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst. Zij verkrijgt daardoor evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren, noch heeft de contractpartij enige aanspraak op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling. Onze contractpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden jegens ons terzake geldend maken.

. 6.5.
Wij accepteren bij een te late levering boete van 2% van de verkoopprijs, ex BTW, per week te laat geleverd onder reserve van navolgende:

Deze boeteclausule gaat in na een franchise periode van 1 week en is gelimiteerd tot 10% van de verkoopprijs, ex BTW. Betaling van boetes zal Glow vrijwaren.
De boetebetalingen vervallen in geval van force majeur.

. 6.6.
Levering in gedeelten is ons steeds toegestaan. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. De betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.

. 6.7.
In geval van levering op afroep dient de gehele bestelling binnen 4 weken na onze gereedmelding te worden afgenomen. Bij overschrijding van deze termijn is het ons toegestaan het nog bij ons opgeslagen deel van de bestelling na voorafgaande kennisgeving, bij onze contractant voor diens rekening af te leveren. Indien de afnametermijn door onze contractpartij wordt overschreden, zijn wij gerechtigd 2% van het factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan aan onze contractpartij in rekening te brengen terzake van opslagkosten, zulks vanaf de datum dat de zending gereed voor aflevering is.

. 6.8.
De door ons te leveren goederen worden geleverd met inachtneming van de in onze branche gebruikelijke toleranties voor wat betreft gewichten, aantallen, maten, kleuren, design, kwaliteit e.d.. Wij zijn niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijkingen van gewichten, aantallen, maten, kleuren, kwaliteit, design e.d.. Geringe afwijkingen zijn dan ook nimmer een grond voor afkeuring noch grond voor schadevergoeding voor onze contractpartij.

. 6.9.
Leveringen zijn voor risico van onze contractpartij vanaf het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten en aan de contractpartij of aan een vervoerder of andere persoon, die met uitvoering van de verzending wordt belast, worden overgedragen. Wij zijn niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij anders is overeengekomen.

. 6.10.
Bij vertraging in het aannemen van een bestelling door onze contractpartij en in het geval van andere, niet aan ons te wijten oorzaken, gaat het risico op onze contractpartij over op het moment dat haar wordt gemeld dat de bestelling klaar staat om te verzenden.

. 6.11.
Alle zaken, niet zijnde eigendommen van Glow, die door de contractpartner ter beschikking zijn gesteld aan Glow blijven voor risico van onze contractpartner. Glow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van eventuele schade aan die goederen. 


Artikel 7: Betalingsvoorwaarden.

. 7.1.
Elke overeenkomst wordt door Glow aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door Glow in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

. 7.2.
Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De te stellen zekerheden kunnen bestaan uit: storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht.

. 7.3.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of slechts een gedeelte daarvan wordt geleverd, danwel of door de koper wordt gereclameerd. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

. 7.4.
Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

. 7.5.
Van de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het, op de vervaldag geldende, promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 3,5%. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de koper.

. 7.6.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het door de koper verschuldigde bedrag of worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 500,–.

. 7.7.
Onze contractpartner zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de door Glow toegestane krediettermijn; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

. 7.8.
Indien onze contractpartij in verzuim is met de betaling, is Glow gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat Glow tot enige schadevergoeding is gehouden.

. 7.9.
De vordering tot betaling van de gehele door de contractpartij, op grond van de met ons gesloten overeenkomst verschuldigde som, is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien er sprake is van:
- overschrijding van de betalingstermijn door de contractpartij
- faillissement van de contractpartij – surséance van betaling van de contractpartij – beslag op goederen van de contractpartij
- onder curatelenstelling van de contractpartij – overlijden van de contractpartij
- liquidatie van de contractpartij

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden (vervolg)

. 7.10.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijk en buitengerechtelijk kosten, zoals bepaald in de bepalingen van onderhavige voorwaarden en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

. 7.11.
Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Artikel 8: Eigendomsverbod.

. 8.1.
Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper en de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, uit welke hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en ingeval in rekening courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van de verkoper bestaande saldo – alle door de verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van verkoper. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet- fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van een tekortkoming in nakoming door de koper, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze goederen zich bevinden Tevens is alsdan iedere vordering van Glow op koper terstond volledig opeisbaar.

. 8.2.
Onze contractpartij is gehouden ons eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. In geval van inbeslagneming van de goederen dienen wij onverwijld op de hoogte te worden gesteld.

. 8.3.
Indien onze contractpartner de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt hij ons reeds nu de rechten over die hij tegenover zijn eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat onze contractpartner de overdracht aan zijn afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor effectuering van onze rechten.

. 8.4.
Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/-worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 9. Niet-toerekenbare tekortkoming, ontbinding, opschorting

. 9.1.
Omstandigheden, van welke aard dan ook, die ertoe leiden dat uitvoering van een overeenkomst redelijkerwijs niet van Glow gevergd kan worden, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden/annuleren of op te schorten tot een nader door ons te bepalen tijdstip, zonder tot enige schadevergoeding is verplicht.

. 9.2.
Onder overmacht wordt o.a. verstaan: Gebrek aan grondstoffen, toegeleverde productiemiddelen fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, gehele en gedeeltelijk mobilisatie, staat van beleg, oorlog, oorlogsgevaar, blokkade, verkeersstremming, vandalisme, gebrek aan vervoermiddelen alsmede al dan niet toerekenbare niet nakoming door onze leverancier(s), waardoor onze verplichtingen jegens onze contractpartner niet kunnen nakomen, in- en uitvoer verboden, grote wijzigingen in de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal plaatshebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, transportvertragingen, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd.

9.3.
Wij hebben het recht overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn indien:
 – de leverancier(s) of contractpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting jegens ons;
- de leverancier(s) of contractpartij onder curatele wordt gesteld; – door of voor onze leverancier(s) of contractpartij surséance van betaling of faillissement is aangevraagd; – onze leverancier(s) of contractpartij wordt getroffen door beslaglegging of fiscale invorderingsmaatregelen;
- er door de koper, terwijl zulks door ons verlangd wordt geen zekerheid voor de betaling wordt gesteld;
- door maatregelen van enige regering de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, dan zij tijdens de totstandkoming van de order was.

9.4.
In geval van ontbinding zoals in het vorige artikellid, hebben wij het recht tot het vorderen van vergoeding van door ons geleden of te lijden schade (incasso-)kosten, en gederfde winst. De gederfde winst wordt gelijk gesteld aan de van het op de overeenkomst betrekking hebbende (factuur) bedrag. In geval van ontbinding van de overeenkomst door onze leverancier(s) of contractpartij op grond van faillissement of surséance van betaling hebben wij eveneens het recht op de in dit artikel genoemde schadevergoeding.

Artikel 10: Reclame

. 10.1.
Er is uitsluitend sprake van een garantie als zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Een door ons verstrekte garantie is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde goederen. Op de door ons geleverde zaken, wordt, voorzover ze zijn betrokken van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven.

. 10.2.
In geval van zichtbare tekortkomingen dient de koper daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Glow mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde goederen geacht worden te zijn aanvaard. Een reclame kan niet worden gedaan t.a.v. goederen die door de koper of een derde zijn gebruikt, bevuild of beschadigd, of op enige andere wijze bewerkt of verwerkt zijn.

. 10.3.
Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. 


Artikel 10: Reclame (vervolg)

10.4.
Retournering van het van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

. 10.5.
Vergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Glow voor geleden schade kan, onverminderd het overige in deze voorwaarden, niet meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde goederen verschuldigde bedrag, tenzij de koper aantoont dat de schade voortspruit uit grove schuld of opzet zijdens Glow.

. 10.6.
Elke vordering terzake bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.

. 10.7.
In geval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering van goederen geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Glow, zoals omschreven in dit artikel evenzeer.
De koper vrijwaart Glow van iedere verdere aansprakelijkheid jegens derde(n).

. 10.8.
De in deze voorwaarden vermelde aansprakelijkheidsbeperking is tevens geschreven ten behoeve van de werknemers van Glow, zodat eventueel aangesproken werknemers in voorkomende gevallen een rechtstreeks beroep daarop kunnen doen.

Artikel 11: Monsters.

11.1.
Indien geen opdracht volgt, worden de door Glow verstrekte modellen en/of monsters in rekening gebracht met een toeslag van 10%.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

. 12.1.
Op al onze aanbiedingen, verbintenissen, met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen. Toepassing van Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

. 12.2.
Alle geschillen welke tussen ons en onze contractpartner mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrecht te Rotterdam. 


Artikel 13: Slotbepalingen

. 13.1.
Glow heeft te allen tijde het recht onze rechten en plichten uit hoofde van welke met onze contractpartij gesloten overeenkomsten ook aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen.

. 13.2.
Onze contractpartij heeft genoemd recht slechts na van ons verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 


. 13.3.
Orders worden uitsluitend geaccepteerd en uitgeleverd onder de door ons gehanteerde leveringsvoorwaarden met uitzondering van de als zodanig door ons schriftelijk aanvaarde afwijkende bedingen.